O nás

Čovstav je česká firma zabývající se kompletní montáží a servisem domácích čistíren odpadních vod a přídavných vodohospodářských zařízení na severu Čech sídlící v Úštěku.

Zabýváme se dodávkou všech značek vodohospodářských zařízení a technologií pro čištění odpadních vod z domácností a výrobních podniků .

Rádi vám pomůžeme v oblasti poradenství, návrhu a typu DČOV na klíč včetně výběru a objednávky vhodných technologií. Dále se způsobem vypouštění odpadních vod, zadáním a vyřízením projektu našim projektantem, příslušnou dokumentací a vyjádřením dotčených subjektů a komunikaci s úřady od A do Z. V neposlední řadě závěrečnou kontrolní prohlídkou a zaškolování klientů o řádném provozu jejich vodohospodářských zařízení a kolaudací.

Každý vlastník DČOV musí splnit zákonné požadavky tj. schválený projekt od projektanta, případně hydrogeologický posudek a vyjádření všech dotčených subjektů, vedení provozního deníku a doklad o vývozech přebytečného kalu, kontrolách, případně servisech s přihlédnutím k stále se zpřísňující legislativě ohledně nakládání s odpadními vodami.

Disponujeme technikou pro zemní práce k uložení ČOV, napojení a kompletního zprovoznění. Dále případnou dopravou zeminy. Periodickým odvozem kalu a čerpáním přebytečné vody a servisní technikou.

Nabízíme řešení čistíren odpadních vod sloužící k biologicko-mechanickému čištění komunálních odpadních vod zejména pro rodinné domy či chaty a jiné obydlí, kde není možnost napojení se na veřejnou kanalizační síť. Přičemž mechanicko-biologická ČOV umožňuje nahradit septik či jímku s menšími provozními náklady a mnohem větší efektivitou čištění odpadní vody. Vodu lze dále vést například do trativodu či přímo do půdního vsaku.

Nabízíme i kompletní řešení decentrálního odkanalizování odpadních vod pro města a obce včetně možnosti vyřízení dotace.

Dále vám pomůžeme v hospodaření s dešťovými a šedými vodami či odvodnění pozemku zasakovacími aj. objekty přispívající k přirozenému koloběhu dešťových vod.

Zvolte efektivitu před univerzálností a neváhejte nás kontaktovat ohledně profesionálního řešení výše uvedených činností.